top of page

תנאי שימוש

עודכן לאחרונה: ביום 8 לחודש מאי 2023​

א.ו. חללי עבודה משותפים בע"מ חברה המאוגדת בישראל, ח.פ. 516337557,  ("החברה" ו/או "אנו") הינה בעלת הזיכיון והמפעילה של מתחמי חללי העבודה המשותפים של חברתWeWork International Ltd (להלן: "WeWork Global") בישראל ("המתחמים").  

תנאי השימוש המפורטים להלן ("תנאי השימוש") חלים על מבקרי ומשתמשי אתר האינטרנט של החברה (להלן: "משתמש/ים" ו/או "אתה" ו/או "הנך"), הזמין בכתובת wework.co.il וכן עמודים דיגיטליים נוספים של החברה (יחד יכונו להלן "האתר"). תנאי השימוש מסדירים וקובעים את אופן השימוש באתר והינם הסכם משפטי מחייב ואכיף בין החברה לבין משתמשי האתר.

תנאי שימוש אלו חלים אך ורק על השימוש באתר והתוכן הזמין באתר, בהיותך משתמש באתר ואינו חל על שירותים המצריכים רישום ו/או יצירת חשבון, לרבות ביצוע הזמנה עבור חלל עבודה במתחמים, אפילו אם נעשה באמצעות האתר, ו/או  כל שימוש בשירותים אליהם הגישה מוגבלת (כלומר, הדורשת כניסה לחשבון משתמש) ו/או במסגרת ההתקשרות עם החברה כמתווך חללי עבודה ו/או שירות אחר, לרבות שימוש במתחמים. ההתקשרויות האמורות לעיל כפופות לתנאי השימוש וההסכמים הייעודיים לאותם שירותים, לרבות תנאי השימוש להזמנת חללי עבודה On Demand (הזמינים כאן), הסכם חברות קבועה (Membership Agreement) ו/או כל תנאי שימוש ו/או הסכם אשר הסכמת להתקשר בו בעת רישום לשירותים, תוכנית מוצעת על ידינו או הזמנת חלל עבודה, לפי הרלוונטי (יחד יכונו להלן: "תנאי שימוש לחללי עבודה משותפים"). בנוסף, כל שימוש באתר האינטרנט של WeWork Global, גם כאשר הגישה אליו מתבצעת דרך האתר, יהיה כפוף לתנאים הרלוונטיים מטעם WeWork Global הזמינים באותו אתר.

תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, והם חלים באופן זהה על שני המינים. כל האמור בתנאי שימוש אלו בלשון יחיד - אף רבים במשמע.

הסכמה וקבלת התנאים

תנאי שימוש אלו וכן מדיניות הפרטיות וכל תנאי נוסף אשר עשוי להיות מוצג באתר ו/או בטופס מקוון באתר ו/או במסגרת שירות המוצע באתר, הינם חלק מתנאי שימוש אלו (יחד יכונו להלן "התנאים"), ויחד מהווים הסכם משפטי מחייב ואכיף בין משתמשי האתר לבין החברה.

בעת כל כניסה, גישה או כל שימוש באתר, המשתמש מאשר כי קרא, הבין והינו נותן את הסכמתו המלאה לתנאים. משתמש אשר אינו מסכים לתנאים, כולם או חלקם, אינו רשאי לעשות כל שימוש באתר. על כן, מומלץ לקרוא בקפידה ובעיון את התנאים, בטרם כל גלישה באתר ו/או שימוש כאמור.

כשרות משפטית והגבלת גיל

השימוש באתר מיועד לבגירים מעל גיל 18 בלבד. במידה ואינך מעל גיל 18 ו/או אינך בעל כשרות משפטית להתחייב לתנאים ולשימוש ולביצוע פעולות משפטיות מחייבות, בהתאם לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ"ב-1962, ולפי כל דין, הנך נדרש שלא לעשות כל שימוש באתר.

תיקון ו/או שינוי תנאי השימוש

החברה שומרת לעצמה את הזכות לתקן או לשנות מעת לעת את תנאי השימוש, כולם או חלקם, על פי הצורך ובכפוף לשיקול דעתה הבלעדי של החברה וללא התחייבות למתן הודעה, מוקדמת ו/או בדיעבד. במידה ויבוצעו שינויים ו/או תיקונים כאמור, אלו ייכנסו לתוקף מיד עם הצגת תנאי השימוש המעודכנים באתר ותאריך השינוי האחרון יבוא לידי ביטוי תחת הכותרת "עודכן לאחרונה". המשך השימוש באתר, לאחר הצגתם של תנאי השימוש המעודכנים, מהווים את הסכמתו של המשתמש לשינויים ו/או התיקונים אשר בוצעו ועל כן, מומלץ לקרוא את תנאי השימוש מפעם לפעם. עם זאת, במידה והחברה תבצע שינויים אשר, לשיקול דעתה של החברה, עשויים להשפיע באופן מהותי על זכויותיו של המשתמש, החברה תנקוט באמצעים סבירים על מנת להתריע על כך באתר ו/או באופן אחר.

 

האתר והתוכן המוצג באתר

האתר מציג מידע ביחס למתחמים וחללי העבודה המשותפים, שירותי החברה תחומי עיסוקה, הצעות, מבצעים וכדומה (יחד עם תכני טקסט, תמונות, קטעי וידיאו, קטעי אודיו, וכל תוכן אחר הנגיש במסגרת ו/או באמצעות האתר, יכונו להלן "התוכן"). כמו כן, אתר זה מאפשר גישה לשירותים מסוימים מטעם החברה כגון ביצוע הזמנת חללי עבודה On Demand, רישום לתוכניות והצעות מסוימות מטעם החברה וכדומה.

בנוסף, באתר מספק מידע לעניין דרכי יצירת קשר עם החברה ו/או אמצעי התקשרות אחרים, לדוגמא, במידה ויש לך שאלות לעניין המתחמים וחללי העבודה המשותפים, אם ברצונך לקיים שיתופי פעולה בנושאים שונים עם החברה או להגיש מועמדותך למשרות הפנויות המפורסמות באתר.

החברה רשאית, אך אינה מחויבת, לפקח ו/או לנטר ו/או לשנות ו/או לערוך ו/או להסיר תוכן, בכל עת ולפי שיקול דעתה של החברה, עם ו/או ללא סיבה.

התוכן המופיע באתר מוצע למשתמשים אך ורק כמידע כללי ולצרכים שיווקיים ועשויות להיות אי התאמות בין התיאור באתר לבין השירותים בפועל.  

החברה נוקטת במאמצים סבירים על מנת שהתוכן המוצג באתר יהיה עדכני ומדויק ועם זאת, אינה מתחייבת כי התוכן יהיה עדכני, שלם, נכון וללא טעויות והחברה ולא תישא באחריות לעניין זה.

השימוש ו/או כל הסתמכות על התוכן באתר הינו באחריותו הבלעדית של המשתמש והחברה לא תישא בכל אחריות ו/או חבות לכל החלטה או פעולה שנעשתה ו/או לא נעשתה בהתבסס על התוכן, אשר מוצע כמות שהוא ("as-is").

הצעות שיווקיות, הצעות מטעם צדדים שלישיים ואתרי צדדים שלישיים

האתר עשוי לכלול הצעות שיווקיות מטעם החברה, לרבות הנחות ו/או קופונים וכדומה עבור שירותים שונים (להלן: "הצעות שיווקיות"). הצעות שיווקיות הינן כפופות, בנוסף לתנאי שימוש  אלו, לתנאים אשר יוצגו במסגרת ההצעה השיווקית הרלוונטית וכן לתנאי השימוש לחללי העבודה המשותפים. בכפוף להוראות הדין, ומבלי לגרוע מכל היעדר אחריות ו/או מצגים מטעם החברה כמפורט בתנאי השימוש, החברה רשאית לשנות ו/או להשעות ו/או לבטל כל הצעה שיווקית ו/או כל תנאי מתנאיה, בכל עת, עם ו/או ללא סיבה. מובהר כי, החברה אינה מספקת כל מצג ו/או התחייבות בהקשר לתועלת ו/או לערך אשר עשויות לספק ההצעות השיווקיות. למעט אם מצוין מפורשות במסגרת ההצעה השיווקית, ניתן לעשות שימוש בהצעה שיווקית אחת בלבד ביחס לכל שירות ואין כפל שימוש בהקשר זה.

 

בנוסף, האתר עשוי לכלול הצעות שיווקיות ו/או מידע אחר בהקשר לשירותים ו/או מוצרים מטעם צדדים שלישיים קישורים והפניות לאתרים ודפים שונים ברשת האינטרנט, המופעלים על ידי צדדים שלישיים אשר אינם בהפעלת ו/או בעלות החברה ("תכני צדדים שלישיים"). הגישה ו/או השימוש בתכני צדדים שלישיים, כמו גם כל פעולה אחרת שתבצע בהם או בקשר אליהם, כפופים לתנאי השימוש והמדיניות של אותם צדדים שלישיים והינם באחריותך ובאחריות הצדדים השלישיים בלבד. לחברה אין שליטה על תבני צדדים שלישיים והיא איננה מפקחת ו/או מחויבת לפקח על תכנים אלו ולא תישא בכל אחריות לעניין זה. אין בהצגת תכני צדדים שלישיים באתר כדי להעיד על תמיכה ו/או אישור של החברה לתכני הצדדים השלישיים ו/או כל שירות ו/או מוצר מטעמם.  החברה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להסיר כל תכני צדדים שלישיים מהאתר בכל עת.

הגבלות שימוש

בעת גישה ו/א שימוש באתר, המשתמש אינו רשאי: (1) לעשות כל שימוש שאינו מורשה ו/או אינו חוקי ו/או אינו הולם באתר ו/או בתוכן; (2)  לעקוף, להשבית או להפריע למאפיינים הקשורים לאבטחה של האתר, ולתפעולו התקין; (3) להעתיק, לשכפל, להפיץ או לשעתק כל חלק מהאתר ו/או התוכן ו/או להשתמש, לשנות או לשלב את האתר ו/או התוכן לתוך אתר אחר (אלא אם הוסכם מפורשות על ידי החברה), או ליצור יצירות נגזרות ו/או להסיר או לשנות את האתר ו/או התוכן ו/או כל חלק מהם, לרבות כל הודעה על זכויות יוצרים, סימנים מסחריים וזכויות קניין אחרות; (4) לעשות שימוש באתר ו/בתוכן לצרכים מסחריים ו/או כל שימוש שאינו לצורך אישי; (5) לעשות שימוש באתר ו/או בתוכן לצורכי השוואת והערכת ביצועים; (6) לטעון לזכויות קנייניות כלשהן בt,ר ו/או בתוכן; (7) לעשות שימוש באתר לצורך איסוף מידע, לרבות מידע אישי או פרטים אחרים מהאתר, בין אם באמצעים אלקטרוניים ובין אם באמצעים אחרים, ע"י פריצה ו/או כרייה, לרבות לצורך דיוור לא מאושר ו/או להשתמש באמצעי חדירה אלקטרוניים או כל אמצעי לרבות סקריפטים; (8) לעשות שימוש בשם החברה ו/או בשמות המותג "WEWORK" או "WE", לרבות לוגואים וסימני המסחר, מבלי הסכמת החברה מראש ובכתב; (9) לעשות שימוש באתר ו/או בתוכן תוך הפרה של זכויות החברה ו/או זכויות צדדים שלישיים, לרבות זכויות קניין ו/או זכויות פרטיות ו/או תוך הפרה של תנאי שימוש אלו.

זכויות קניין רוחני

האתר והתוכן (למעט תכני צדדים שלישיים) הינם בבעלות החברה, ו/או חברות הקבוצה או WeWork Global. למעט הזכות לעשות שימוש באתר ו/או בתוכן בכפוף לתנאי שימוש אלו, למשתמש לא מוענקת כל זכות ו/או רישיון בהקשר לאתר והחברה (או מי מטעמה וכן WeWork Global, לפי הרלוונטי), שומרת על זכויותיה ובעלותה באתר ו/או בתוכן.

 

טענות להפרת זכויות יוצרים

טענות בהקשר להפרת זכויות יוצרים יש לשלוח לכתובת הדוא"ל: feedback@wework.co.il. במידה ורלוונטי, למידע נוסף והנחיות מומלץ לעיין בעמוד הייעודי של WeWork Global, הזמין כאן, לעניין טענות להפרת זכויות יוצרים.

מדיניות פרטיות

החברה מכבדת את זכויותיך לפרטיות. מדיניות הפרטיות של החברה הזמינה מתארת את המידע האישי אשר נאסף על ידי החברה, לרבות בהקשר למשתמשי האתר, וכן את אופן השימוש בו ואחסונו והינה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש.

 

זמינות האתר ושינויים

החברה שומרת על הזכות לתקן ו/או לעדכן ו/או לבצע כל שינוי לאתר ו/או לתוכן וכן להפסיק את פעילות האתר ו/או כל חלק ממנו, לרבות השירותים המוצעים במסגרתו, באופן זמני או לצמיתות, בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מראש.

היעדר מצגים, הגבלת והסרת אחריות

למעט אם מצוין מפורשות בתנאי שימוש אלו, האתר והתוכן ניתנים כמות שהם ("as-is") ועל בסיס זמינות ("as-available") ללא כל מצג ו/או אחריות, מכל סוג שהוא, מפורשת או משתמעת, לרבות, ללא הגבלה, מצגים, התחייבויות להתאמה למטרה מסוימת. החברה אינה מתחייבת כי האתר יפעל ללא שגיאות או ללא וירוסים או קודים מזיקים אחרים וכי יהיה חסין מפני גישה לא חוקית למערכות החברה ולכל מידע אשר יסופק על ידי המשתמשים ו/או כי תקלות יתוקנו. בנוסף החברה אינה מתחייבת כי האתר ו/או התוכן יהיו זמינים לשימוש בכל עת ו/או מכל מיקום וכי התוכן הינו נכון ו/או מעודכן. כל שימוש באתר ו/או בתוכן כל ידי המשתמש הינו באחריותו של המשתמש בלבד.

המשתמש מסכים כי החברה ו/או מי מטעמה לא ישאו באחריות כלפיו או כלפי צד שלישי כלשהו בגין נזקים הנובעים מבעיות טכניות, לרבות, ללא הגבלה, בקשר עם האינטרנט או עם כל ספקי התקשורת.

המשתמש מצהיר ומסכים כי, בכפוף להוראות הדין, החברה ו/או מי מטעמה, לרבות חברות הקבוצה, מנהליה, דירקטורים, עובדיה וסוכניה (להלן: "קבוצת החברה") וכמו כן ספקיה ובעלי רישיון מטעמה, לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי, עונשי או מיוחד, שיגרם למשתמש ו/או לצד שלישי, לרבות לציוד, כתוצאה משימוש באתר ו/או היעדר יכולת לבצע שימוש - תהא עילת התביעה אשר תהא - לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה, אי שמירה ו/או גיבוי ו/או אובדן של תכנים ו/או כל מידע ביחס למשתמש, אפילו אם החברה קיבלה הודעה לגבי אפשרות קיומם של נזקים כאלו. בנוסף, קבוצת החברות לא תישא באחריות ו/או חבות בהקשר להיעדר יכולת ו/או איחור בביצוע שירות ו/או כל חובה של החברה אשר נגרמו מנסיבות שאינן בשליטתה של החברה. בכל מקרה, אחריותה וחבותה המקסימאלית של קבוצת החברות בהקשר לכל טענה ו/או תביעה הקשורה לתנאי שימוש אלו לא תעלה, במצטבר, על סך של 100$ ארה"ב.

שיפוי

המשתמש מתחייב לפצות ו/או לשפות את החברה בגין טענות צד שלישי הנובעות ו/או קשורות לשימוש באתר תוך הפרת תנאי שימוש אלו, לרבות כל אחריות ו/או חבות ו/או תביעה ו/או נזק ו/או פגיעה ו/או הפסד ו/או הוצאה שייגרמו לחברה (לרבות שכ"ט עו"ד),.

 

כללי

סמכות שיפוט. על תנאי שימוש אלו יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע לתנאי שימוש אלו והשימוש באתר ובתכנים הינו בבתי המשפט המוסמכים בתל-אביב יפו בלבד.

המחאה. החברה תהיה רשאית להעביר ו/או להמחות, בכל עת, את זכויותיה וחובותיה תחת תנאי שימוש אלו לצד שלישי, ללא מתן הודעה אלא אם הודעה כאמור נדרשת עפ"י דין. המשתמש אינו רשאי להמחות את זכויותיו ו/או חובותיו לכל צד שלישי ללא הסכמת החברה.

שונות. במידה והוראה מהוראות התנאים, תקבע על ידי בית המשפט כבלתי חוקית ו/או בלתי תקפה, אזי לא יבטל הדבר את יתר הוראות התנאים ו/או את יתר חלקי אותה הוראה שבוטלה ו/או צומצמה על ידי בית המשפט, אשר לא בוטלו או צומצמו. כל השתהות של החברה בקיום זכות המגיעה לה או אי עמידה שלה על זכות המגיעה לה לפי תנאי השימוש או על פי דין, הינה לפנים משורת הדין בלבד ולא תשמש או תיחשב כויתור של החברה על זכות כאמור.

צור קשר

לכל שאלה לגבי האתר ו/או תנאי שימוש אלו ניתן ליצור קשר עם החברה, כדלקמן:

בטפסי יצירת קשר הזמינים באתר;

  • בכתובת הדוא"ל feedback@wework.co.il;

  • בפנייה למשרדנו:

  • א.ו. חללי עבודה משותפים בע"מ
    שוקן 23, תל אביב, 6653208
    *3053

אודות

שותפויות

לחברי WeWork

עברית | English

bottom of page