top of page

WeWork Growth Campus
תנאי ההצעה וההשתתפות

עודכן לאחרונה: ביום 19 בספטמבר 2023

 

א.ו. חללי עבודה משותפים בע"מ ("החברה" ו/או "אנו") הינה בעלת הזיכיון והמפעילה של מתחמי חללי העבודה המשותפים של חברת WeWork International Ltd בישראל ("המתחמים").

בכפוף ובהתאם להוראות מטה, החברה מציעה למשתתפים הזכאים, להשתתף בתוכנית WeWork Growth Campus ("התוכנית"). מועמדים אשר יבחרו על ידי החברה וימצאו מתאימים להשתתפות בתוכנית הקמפוס, יהיו זכאים להנחה בדמי המנוי עבור חללי העבודה המשתתפים בתוכנית, כמפורט בפרטי ההצעה מטה.

תנאי ההצעה מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, והם חלים באופן זהה על שני המינים. כל האמור בתנאי תקנון אלו בלשון יחיד - אף רבים במשמע.

מהי התוכנית?

התוכנית הינה יוזמה פרטית מטעם החברה, אשר כוללת מתן הנחה בדמי המנוי וכן, מפעם לפעם ועל פי שיקול דעתה של החברה, מתן גישה ו/או אפשרות לליווי מקצועי ותוכן מקצועי בהקשר ליזמות וחדשנות וכן הזדמנות לחיבורים עסקיים וגישה לרשת המנויים של החברה (בכפוף לתנאים הקבועים לכך בהסכם המנוי כהגדרתו להלן), אשר עשויים להיות רלוונטיים ליוזמות עסקיות בתחילת דרכן, כמפורט בפרטי ההצעה מטה.

מי זכאי להגיש מועמדות?
זכאים להגיש מועמדות רק מועמדים העומדים בשני התנאים להלן: 

(1)    במידה והמועמד הינו:
●    יזם פרטי ו/או פרילנסר, שהינו בגיר מעל גיל 18; או
●    סטארט-אפ (לרבות חברה ו/או עמותה ו/או יוזמה ו/או ארגון ללא מטרות רווח) הפעיל במשך תקופה של עד חמש (5) שנים, וכן הממוקם ו/או פועל בישראל; 
(2)    מועמד שהחל מהתקופה שלושה (3) חודשים בטרם הגשת המועמדות וכן בעת הגשת המועמדות לתוכנית ו/או לאחר מכן (למשך תקופת ההצעה ו/או עד למועד בו יבחר על ידי החברה כזכאי להשתתף בתוכנית), אינו עושה שימוש בחללי העבודה ו/או במתחמים תחת הסכם חברות קבועה ("הסכם המנוי"), ואינו משתתף בתוכנית אחרת של החברה או נהנה מכל הצעה או הטבה אחרת מטעם החברה בהקשר למתחמים. 
(להלן יחד: "מועמדים זכאיים")

הגשת מועמדות להשתתפות בתוכנית 
(1)    על מועמדים זכאיים המבקשים להגיש את מועמדותם באמצעות הטופס המקוון הייעודי הזמין בכתובת wework.co.il/growth-campus  ("טופס הגשת המועמדות").
(2)    יש למלא ולספק את כל המידע הנדרש תחת טופס הגשת המועמדות. מועמד המגיש מועמדות מצהיר ומתחייב כי יספק מידע מדויק ועדכני ולא יספק מידע של צד שלישי ללא הסכמתו המפורשת. במידה ובמסגרת טופס הגשת המועמדות יימסר לחברה מידע אישי, איסוף והשימוש במידע האמור יהיה כפוף למדיניות הפרטיות של החברה הזמינה כאן. החברה רשאית לפסול כל מועמדות אשר הוגשה ללא כל המידע האמור ו/או לפנות למועמד לקבלת מידע נוסף, לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה. 
(3)    יש להגיש את טופס הגשת המועמדות החל מיום 1 למאי 2023 בשעה 8:00 ועד ולא יאוחר מיום 30 ליוני, 2024 בשעה 23:59 ("תקופת ההצעה"). החברה רשאית לבחון בקשות למועמדות ולבחור, מפעם לפעם, משתתפים זכאיים במהלך תקופת ההצעה. החברה רשאית לשנות (לרבות להאריך ו/או לקצר) את תקופת ההצעה, על פי שיקול דעתה הבלעדי.
 

בחירת משתתפים זכאיים 
(1)    מבין המועמדים הזכאיים אשר הגישו מועמדותם כאמור לעיל, החברה תבחר את המועמד/ים אשר החברה סבורה, על פי שיקול דעתה הבלעדי, כי הינם מתאימים להשתתף בתוכנית ("משתתפים זכאיים"). החברה אינה מספקת כל התחייבות בהקשר למועד בו תתבצע בחירת המשתתפים הזכאיים, בהקשר למספר המשתתפים הזכאיים שיבחרו ו/או בחירה של משתתף זכאי כלשהו, כאשר הבחירה תעשה על פי הקריטריונים אשר יוחלטו על ידי החברה בלבד. החברה אינה מחויבת להסביר את הטעמים לכך שמועמד זכאי לא נבחר ו/או שמשתתף זכאי נבחר, ומבלי שלמי מהמועדים הזכאיים, תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בעניין. החלטת החברה הינה סופית ובלתי ניתנת לערעור. 
(2)    החברה תיצור קשר עם המשתתפים הזכאיים ורשאית לבקש מידע נוסף, לרבות לצורך אימות המידע שנמסר במסגרת טופס הגשת המועמדות, לפי שיקול דעתה של החברה. החברה שומרת לעצמה את הזכות לפסול משתתף זכאי, במידה ויימצא, לאחר קבלת מידע נוסף, כי אותו משתתף זכאי אינו עומד בקריטריונים של החברה ו/או נהג במרמה ו/או שלא בדרך שנקבעה בתנאים אלו. 
 


פרטי ההצעה
(1)    במסגרת התוכנית, מציעה החברה למשתתפים הזכאיים הנחה בשיעור של עד 50% מדמי המנוי החודשיים ("ההנחה") עבור חללי העבודה (הכוללים חללי משרדים פרטיים ו/או עמדות עבודה), במתחמים המשתתפים בישראל בלבד, כמפורט מטה ("ההצעה"). 
(2)    חלל העבודה עבור כל משתתף זכאי הינו מוגבל בעד 20 עמדות עבודה, ועד לכל היותר, 100 עמדות עבודה במסגרת התוכנית כולה (לכלל המשתתפים הזכאיים). המתחמים המשתתפים הינם אחד או יותר מהמתחמים בישראל, לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה כפי שיוחלט על ידה מעת לעת, לשיקול דעתה הבלעדי של החברה ("המתחמים המשתתפים") וכן על בסיס מקום פנוי, כאשר החברה תהא רשאית להוסיף ו/או לגרוע כמות חללי עבודה ו/או סוג חלל עבודה ו/או מתחמים משתתפים, על פי שיקול דעתה הבלעדי, ללא התחייבות למתן הודעה מראש ו/או בדיעבד. 
(3)    שיעור ההנחה, סוג החלל המשותף ומספר עמדות העבודה וכן המתחם המסוים אשר יוצע לכל משתתף זכאי, יקבע לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה, ובין היתר על בסיס שלב המימון הנוכחי, גודל הארגון, אופי פעילותו, המתחם, זמינות, וכן על בסיס תקופת ההתחייבות במסגרת הסכם החברות. 
(4)    ההצעה כפופה להתקשרות בהסכם המנוי של החברה, בכפוף למלוא תנאיו, ובהתחייבות של המשתתף הזכאי לתקופת מנוי מינימלית של שלושה (3) עד שישה (6) חודשים, כפי שיוחלט על ידי החברה ("תקופת ההתחייבויות"). יובהר כי, לאור מספר עמדות העבודה המוגבל, החברה עשויה לבטל הצעה עבור משתתפים זכאיים בכל עת במידה ובטרם חתימה על הסכם המנוי, המקומות כבר יוקצו למשתתפים זכאיים אחרים אשר התקשרו עם החברה בהסכם מנוי. 
(5)    ההצעה עבור משתתף זכאי אינה ניתנת להמחאה לכל צד שלישי. כמו כן, לתוכנית אין ערך מזומן ולא ניתן להסב ו/או להמיר ו/או לפדות ו/או להחליף את ההצעה בכל הטבה ו/או הצעה אחרת, והיא אינה ניתנת לשילוב עם הצעות או מבצעים אחרים, מבלי שתהיה למשתתף הזכאי כל טענה לעניין אי זכאות למבצעים ו/או הטבות ו/או תוכניות נוספות כאמור ולא יבוצעו כל התאמות ו/או שינויים בהקשר להסכמי מנוי ו/או התקשרויות קיימות. ההצעה זמינה באופן חד פעמי בלבד, ומשתתף זכאי אינו רשאי להגיש מועמדות נוספות ו/או לעשות שימוש ו/או להשתתף בתוכנית פעם נוספת. על אף האמור לעיל – החברה תהיה רשאית להציע, על פי שיקול דעתה, את הארכת תקופת ההתחייבות תחת תנאי ההצעה ו/או הטבות או הצעות אחרות, לרבות במסגרת התוכנית. 
 

שונות
(1)    החברה רשאית בכל עת, ללא הודעה מוקדמת וללא צורך בהנמקה, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות, להשהות או לבטל את ההצעה והתוכנית ו/או כל תנאי מתנאי ההצעה, התוכנית ותנאים אלו. 
(2)    התוכנית והצעה, וכל הטבה ו/או שירות ו/או תוכן אשר יוצעו במסגרתן,  ניתנים ללא כל אחריות ו/או התחייבות מטעם החברה, מכל סוג שהוא, מפורשת או משתמעת, לרבות, ללא הגבלה, מצגים, התחייבויות והתאמה למטרה ו/או לתוצאה מסוימת ו/או שימוש מסוים ו/או רמה מסוימת. 
(3)    בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תנאים אלו לפרסומים אחרים כלשהם בדבר התוכנית וההצעה, תגברנה הוראות תנאים אלו לכל דבר ועניין.
(4)    למען הסר ספק תקנון ההשתתפות בתוכנית והגשת מועמדות לא תחשב כהגרלה כהגדרתה בסעיף 224 בחוק העונשין וזאת עקב העובדה כי הזכייה אינה בדרך של גורל. על התוכנית ותנאים אלו תחול הוראת סעיף 33 לחוק החוזים (חלק כללי), תשל"ג-1973 לפיה הכרעת החברה לעניין המשתתפים הזכאיים לא תהווה נושא לדיון בבית משפט.
(5)    מבלי לגרוע מן האמור לעיל, על תנאים אלו יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע לתנאים אלו הינו בבתי המשפט המוסמכים באזור תל-אביב יפו בלבד.
 

עברית | English

אודות

שותפויות

לחברי WeWork

bottom of page